اسپری ها و تینر

رنگ های اسپری در تمامی فام ها، اسپری شیشه مات کن، اسپری ضد زنگ این محصول از مواد اولیه مرغوب و باکیفیت زیر متخصصین مجرب تولید میگردد گاز پر شده در این اسپری از گاز شیرین می باشد که برای سلامتی بدن مضر می باشد یکی دیگر از مشخصات این محصول پوشش بالا و خشک شدن سریع آن می باشد که در 23 فام رنگی مختلف تولید و عرضه می گردد.

 

تینر 20000 لوساید ممتاز، تینر فوری 15000 ، تینر فوری 10000 ممتاز، تینر پلی اورتان، تینر روغنی، تینر اپوکسی، تینر کوره ای، ریتارد

ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دﺳﺘه از ﺗﯿﻨﺮ ھﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑه رﻧﮓ ھﺎی ﻧﯿﺘﺮو ﺳﻠﻮﻟﺰی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘه ﮐه ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع رﻧﮓ ھﺎ , ﻻک ھﺎ و ﺑﺘﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮپ ﻣﯽ ﮔﺮدد ودر ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﯿﻨﺮ در ﺻﻨﻌﺖ رﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘه ودر اﯾﻦ راﺳﺘﺎ واﺣﺪ ﺗﯿﻨﺮ ﺳﺎزی رﻧﮓ ﻣﺎم ﺑﺎ ﺑﮭﺮﮔﯿﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ازﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﮭﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑهﺗﻮﻟﯿﺪات خود زده وﺗﯿﻨﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻋﺮﺿﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ
دﺳﺘه ﺑﻨﺪی ھﺎی ﺗﯿﻨﺮ در ﻟﯿﺘﺮ ,ﮔﺎﻟﻦ , ﺣﻠﺐ , ﺑﺸﮑه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.